طبقه ی دوم / آنچه باقی ماند

تاریخ تحول خطوط اسلامی به این شکل است که خط کوفی بدون نقطه و اعراب گذاری است (  قرآن های ابتدایی نیز چنین است ). ب و ت و ث و ... با تلفظ های مختلف اما یک شکل نوشته می شوند. تا اینکه مشکلات  باز خوانی متن کم کم مشخص می شود. شخصی به نام ابولاسود اقدام به تغییراتی در این  نوع نگارش می کند. نقطه ها توسط او اضافه می شود و به مرور به شکل امروزی تغییر می یابد .
حال که با این عکس رو برو هستیم نکته ای لطیف مرا به خودش مشغول می کند . گویی آنچه به اجبار اضافه شده به مرور زمان تنها چیز باقی مانده است .
روایت، روایت دیوژن است و کاسه ی آب و بار اضافه .


ghalamreza_shams_nateri

عکس از غلامرضا شمس ناتری 

شادی آفرین آرش [ ۰۸ شهريور ۱۳۹۳ ]

این، عالی بود، هم عکس و هم متن.

-----
معصومی
سپاس


:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.